Hướng Dẫn CHỈ SỐ KỸ NĂNG EFFECTOR - CLASS GLADIATOR

Admin01

Administrator
Staff member
CHỈ SỐ KỸ NĂNG EFFECTOR - CLASS GLADIATOR

Dread Effector

Cabal(230614-1533-Verb037-0000).jpg


Cabal(230614-1534-Verb037-0000).jpg


Rage Shield Effector

Cabal(230614-1533-Verb037-0001).jpg


Cabal(230614-1534-Verb037-0001).jpg


Sight Increase Effector

Cabal(230614-1533-Verb037-0002).jpg


Cabal(230614-1534-Verb037-0002).jpg


Bloody Rush Effector

Cabal(230614-1533-Verb037-0003).jpg


Cabal(230614-1534-Verb037-0003).jpg
 
Bên trên